ساختمان دیسپچینگ برق منطقه ای ایلام

ILAM DISPATCHING CENTER FOR WEST REGIONAL ELECTRICAL COMPANY

ARCHITECTS IN CHARGE: MASOUD ANSARI, SAEED CHERAGHALI
DESIGN TEAM: HAMED ABDOLAHZADE, BAHAR TABAROK
CLIENTS: MONENCO IRAN CONSULTING ENGINEERS
TYPE: INDUSTRIAL AND CONTROLING BUILDING
STATUS: IN PROGRESS
AREA: 1630m²
YEAR: 2018
Beneficiaries: MONENCO IRAN, WEST REGIONAL ELECTRICAL COMPANY

ساختمان دیسپچینگ برق منطقه ای ایلام
معماران مسئول: مسعود انصاری، سعید چراغعلی
تیم طراحی: حامد ابداله زاده، بهاره تبرک
کارفرما: شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
گونه: ساختمان های صنعتی و کنترلی
وضعیت: در حال انجام
مساحت: 1630 متر مربع
سال: 1397
ذی نفعان: شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، شرکت برق منطقه ای غرب

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp