ساختمان دیسپچینگ برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

SISTAN & BALUCHESTAN DISPATCHING CENTER FOR YAZD REGIONAL ELECTRICAL COMPANY

ARCHITECTS IN CHARGE: MASOUD ANSARI, SAEED CHERAGHALI
DESIGN TEAM: HAMED ABDOLAHZADE, BAHAR TABAROK
CLIENTS: MONENCO IRAN CONSULTING ENGINEERS
TYPE: INDUSTRIAL AND CONTROLING BUILDING
STATUS: IN PROGRESS
AREA: 3850m²
YEAR: 2020
Beneficiaries: MONENCO IRAN, EAST REGIONAL ELECTRICAL COMPANY

ساختمان دیسپچینگ برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
معماران مسئول: مسعود انصاری، سعید چراغعلی
تیم طراحی: حامد ابداله زاده، بهاره تبرک
کارفرما: شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
گونه: ساختمان های صنعتی و کنترلی
وضعیت: در حال انجام
مساحت: 3850 متر مربع
سال: 1399
ذی نفعان: شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، شرکت برق منطقه ای شرق

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp