ساختمان دیسپچینگ برق منطقه ای یزد

YAZD DISPATCHING CENTER FOR YAZD REGIONAL ELECTRICAL COMPANY

ARCHITECTS IN CHARGE: MASOUD ANSARI, SAEED CHERAGHALI
DESIGN TEAM: HAMED ABDOLAHZADE, BAHAR TABAROK
CLIENTS: MONENCO IRAN CONSULTING ENGINEERS
TYPE: INDUSTRIAL AND CONTROLING BUILDING
STATUS: IN PROGRESS
AREA: 2500m²
YEAR: 2019
Beneficiaries: MONENCO IRAN, YAZD REGIONAL ELECTRICAL COMPANY

ساختمان دیسپچینگ برق منطقه ای یزد
معماران مسئول: مسعود انصاری، سعید چراغعلی
تیم طراحی: حامد ابداله زاده، بهاره تبرک
کارفرما: شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
گونه: ساختمان های صنعتی و کنترلی
وضعیت: در حال انجام
مساحت: 2500 متر مربع
سال: 1398
ذی نفعان: شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، شرکت برق منطقه ای یزد

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp