با اعضای تیم کنش معاصر معماری بیشتر آشنا شوید

صالح انصاری

مهندس صالح انصاری

مدیر عامل

بســياري از افــراد تصور مي کننــد کــه موفقيــت شــرکتها از روي خوش شانســي يــا نبــوغ سرشــار، سرچشــمه مي گيــرد. امـا در واقع شـرکتهاي موفـق بـا روشـي بسـيار سـاده تر بـه موفقيـت دسـت مي يابنـد و آن انضـباط سـازماني ست . مـا در کنش معاصر معماری  بـا بهره گيـري از کادري مجـرب و متخصـص و همراهـي همـکاران خوبمـان، بـا تبييـن معيارهـاي انضبـاط سـازماني کـه برگرفتـه از اصـول و رويه هــاي اســتاندارد جهانــي اســت، توانســته ايم طــي چندین ســال فعاليــت صادقانــه، کنش معاصر معماری را به یکی از خوشنام ترین شرکت ها در حوزه صنعت ساختمان بدل کنیم همــکاران مــن در ايــن شرکت بــا تـلـاش و کوشــش بســيار و بــا همدلــي و همراهــي و تعهد، توانســته اند در زمينــه خدمــات مهندســي در حوزه های مختلف صنعت ساختمان پیشــرو باشــند و بهتريــن خدمــات را بــه کارفرمايــان در بخشهاي دولتي و خصوصي ارايه نمايند .

سعید انصاری اشلقی

مهندس سعید انصاری

معاون اداری، مالی

کنش معاصر معماری بـا درک ايـن موضـوع کـه سـرمايه انسـاني، مهمتريـن دارايـي و سـرمايه اصلـي شـرکت اسـت، بـا اسـتفاده از جديدتريـن ابزارهـا و مناسـب ترين فرآيندهـاي منابـع انسـاني در راسـتاي جـذب و نگهـداري برتريـن اسـتعدادهاي مهندسـي و طراحـي و ايفـاي نقـش فعـال در دســت يابي بــه اهــداف چشــم انداز شرکت، فعاليتهــاي متعــددي را در دســتورکار خــود قــرار داده اســت. این واحـد عـلاوه بـر تـلاش در راسـتاي ايفـاي نقـش مؤثـر در بهبـود فضـا و کيفيـت کاري و حرفـه اي کارکنـان، بـا ارائـه آموزشهـا، برنامه هـا و خدمـات مرتبـط اهتمـام ويـژه اي در توسـعه فـردي کارکنـان بـه عنـوان افـرادي با صلاحيـت و شايسـته دارد.

امـور مالـي شـرکت کنش معاصر معماری نیز  مشـتمل بـر چهـار بخـش حسـابداري حقـوق و دسـتمزد، حسـابداري مالـي، امور بیمه و وصـول مطالبـات مي باشـد .

مسعود انصاری اشلقی

مهندس مسعود انصاری

معاون فنی مهندسی

از جمله ماموریت های شرکت کنش معاصر معماری ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و در نتیجه ارتقای سطح کیفی صنعت ساختمان در کشور می باشد .در راستای نیل به این هدف همکاران هوشمند، پرتلاش و بسيار ماهر ما در رده مهندسين و متخصصين امور، طيف گسترده اي از خدمات مشاوره و مهندسي را از مطالعات پايه در تعريف پروژه ها تا طراحي، تکميل و پياده سازي پروژه ها و پشتيباني فني و تخصصي در راه اندازي و همچنين در دوران بهره برداري،به صورت بسيار حرفه اي و تخصصي فراهم مي کنند.این معاونت با تکیه بر تجربیات موفق پیشین خود فعالیت خود را با تمرکز بر دپارتمان های تخصصی طراحی شهری، پروژه های ساختمانی دنبال می کند .

بهار تبرک

مهندس بهاره تبرک

مدیر دپارتمان طراحی شهری

رشتۀ شهرسازی در کشور ما بیشتر در پروژه هایی با رویکرد برنامه ریزی شهری در طرح های توسعۀ بزرگ مقیاس مانند طرح جامع و طرح تفصیلی نمود یافته است و به بعد طراحانۀ آن در قالب پروژه های طراحی شهری کمتر توجه شده است. اما خوشبختانه در سال های اخیر به رشتۀ شهرسازی در قالب پروژه های کوچک مقیاس تر طراحی شهری توجه بیشتری شده است.

همانطور که می دانیم رشتۀ شهرسازی برآیندی از ابعاد مختلف یک شهر است که سهمی مهم در فرآیند تعامل شهروندان با محیط زندگی خویش دارد. هدف اصلی در این دپارتمان رساندن این رشته به جایگاه اصلی آن در طرح های توسعة شهری بوده و به عنوان نقطة اتصال اصلی سایر رشته­ها درمسیر ساخت محیطی بهتر برای انسان است.

دپارتمان شهرسازی با تقویت سایر بخش ها و ایجاد بستری برای تلفیق آن­ها زمینه ساز همکاری رشته­ها بوده و به تعالی بهتر محیط زندگی شهروندان کمک خواهد نمود.

مهندس امید انصاری

مدیر دپارتمان پروژه های ساختمانی

اهمیت پروژه های ساختمانی این دپارتمان و نیز موقعیت ملی آن ها ما را بر آن داشته است تا با مطالعه ی مداوم و طراحی فرآیند محور،استاندارد های مورد نظر هر پروژه را استخراج نماییم و در دیسیپلین های مختلف به کار بندیم، همکاران توانمند من در این دپارتمان ضمن برخورداری از دانش فنی لازم، با تکیه بر اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی موجود در شرکت کنش معاصر معماری توانسته اند گامی بلند در توسعه خدمات مهندسی کشور عزیزمان بردارند، به یاری دوست که یگانه معمار هستی است این تلاش برای آبادانی ایران عزیزمان ادامه خواهد داشت.