ساختمان دیسپچینگ ملی گاز ایران

IRAN NATIONAL GAS DISPATCHING CENTER

ARCHITECTS IN CHARGE: MASOUD ANSARI, SAEED CHERAGHALI
CLIENTS: IRANIAN GAS ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO.
TYPE: INDUSTRIAL AND CONTROLING BUILDING
CONSTRUCTION AND PROJECT MANAGER: SALEH ANSARI
STATUS: COMPLETED
AREA: 385 m²
YEAR: 2019
Beneficiaries: IRANIAN GAS ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO.

ساختمان دیسپچینگ ملی گاز ایران
معماران مسئول: مسعود انصاری، سعید چراغعلی
کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه ملی گاز ایران
گونه: ساختمان های صنعتی و کنترلی
مدیر پروژه و ساخت: صالح انصاری
وضعیت: کامل شده
مساحت: 385 متر مربع
سال:1398
ذی نفعان: شرکت مهندسی و توسعه ملی گاز ایران

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp